Bảng giá thư mời nhập cảnh Việt Nam tại Legal ANT

BẢNG GIÁ THƯ MỜI NHẬP CẢNH VIỆT NAM

Để lấy được visa nhập cảnh Việt Nam khách hàng cần trả 2 loại phí sau: phí dịch vụ xin thư mời và phí nhà nước dán visa tại sân bay.

1. Phí dịch vụ

This service fee will be used to process your visa approval letter.

Vietnam visa-on-arrival processing fee on 2017 (service cost per pax in USD)

Kinds of visa Service fee/pax (USD)
Vietnam visa on arrival / 1 month single entry $18.99
Vietnam visa on arrival / 1 month multiple entries $24.99
Vietnam visa on arrival / 3 months single entry $28.99
Vietnam visa on arrival / 3 months multiple entries $49.99
NORMAL processing: 2-3 working days.
URGENT processing: 1 working day (plus 10 USD/pax for service fee).
SUPER URGENT processing: 4 working hours (plus 30 USD/pax for service fee).

 

2. Stamping Fee

Stamping Fee for Visa on Arrival: You will pay this stamping fee at the Vietnam airport to get your passport stamped. Your approval letter will be the legal evidence to show the airport officer that you are allowed to legally enter Vietnam by the Vietnam Immigration Department.

Kinds of visa on arrival Stamping fee/pax (USD)
1 month single $45
1 month multiple $65
3 months single $45
3 months multiple $95

 

Price table – Currency: US Dollar

Visa types Service fee Cost/pax Stamping fee
Cost/pax
Normal service Urgent
service
Super urgent
service

4h processing
1-2 pax 3-5 pax 6-9 pax from 10 pax
1 month – single entry 18.99 17 15 13 Plus 10 Plus 30 45
1 month – multiple entry 25 20 18 16 65
3 months – single entry 28.99 28 25 22 45
3 months – multiple entry 49.99 44.99 39.99 34.99 95

START YOUR VISA APPLICATION NOW! (+84)933-820-555/ info@legalviet.com