Quy định mới về văn phòng đại diện, chi nhánh công ty của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Quy định mới về văn phòng đại diện, chi nhánh công ty

Sorry, this entry is only available in Vietnamese. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Quy định mới về văn phòng đại diện, chi nhánh công ty của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam: quy định hồ sơ, thủ tục thành lập, gia hạn, chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện. 

Quy Định Mới Về Văn Phòng Đại Diện, Chi Nhánh Của Thương Nhân Nước Ngoài Tại Việt Nam

Ngày 25/01/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (“Nghị Định 07”), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/3/2016, thay thế Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ Hướng dẫn Luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Nghị Định 07 có một số nội dung đáng chú ý sau:

 

  1. Sửa đổi quy định về thẩm quyền cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện(“VPĐD”)

Theo đó, thay vì quy định Sở Công thương thực hiện việc cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập VPĐD như quy định hiện hành thì Nghị Định 07 đã quy định lại thẩm quyền cấp Giấy phép thành lập VPĐD như sau:

– Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thương nhân dự kiến đặt trụ sở VPĐD ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao thực hiện việc cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập VPĐD và chấm dứt hoạt động của VPĐD trong trường hợp việc thành lập VPĐD chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành.

– Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao (sau đây gọi chung là Ban quản lý) thực hiện việc cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập VPĐD và chấm dứt hoạt động của VPĐD đặt trụ sở trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao trong trường hợp việc thành lập VPĐD chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành.

 

  1. Bổ sung điều kiện cấp Giấy phép thành lập VPĐD, Chi nhánh

Nghị Định 07 quy định bổ sung thêm điều kiện cấp Giấy phép thành lập VPĐD, Chi nhánh thương nhân nước ngoài tại Việt Nam, theo đó:

– Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài có quy định thời hạn hoạt động thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm tính từ ngày nộp hồ sơ;

– Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện phải phù hợp với cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; Nội dung hoạt động của Chi nhánh phải phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và phù hợp với ngành nghề kinh doanh của thương nhân nước ngoài.

Trong trường hợp nội dung hoạt động của VPĐD, Chi nhánh không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, việc thành lập VPĐD, Chi nhánh phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quản lý chuyên ngành.

 

  1. Sửa đổi thành phần hồ sơ xin cấp Giấy phép thành lập VPĐD, Chi nhánh

Nghị Định 07 quy định bổ sung các tài liệu sau trong hồ sơ xin cấp Giấy phép thành lập VPĐD, Chi nhánh, cụ thể:

– Văn bản của thương nhân nước ngoài cử/bổ nhiệm người đứng đầu VPĐD, Chi nhánh; Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (nếu là người Việt Nam) hoặc bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu VPĐD, Chi nhánh;

– Tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở VPĐD, Chi nhánh bao gồm: (i) Bản sao biên bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận thuê địa điểm hoặc bản sao tài liệu chứng minh thương nhân có quyền khai thác, sử dụng địa điểm để đặt trụ sở VPĐD, Chi nhánh; và (ii) Bản sao tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở VPĐD, Chi nhánh theo quy định tại Điều 28 Nghị định này và quy định pháp luật có liên quan.

Bên cạnh đó, riêng đối với hồ sơ xin cấp Giấy phép thành lập VPĐD thì không cần phải cung cấp Điều lệ Bản sao Điều lệ hoạt động của Chi nhánh;

 

  1. Rút ngắn thời hạn cấp Giấy phép thành lập VPĐD, Chi nhánh

Nghị Định 07 quy định Cơ quan cấp Giấy phép cấp hoặc không cấp Giấy phép thành lập VPĐD, Chi nhánh cho thương nhân nước ngoài trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Thời hạn này theo quy định hiện hành là 15 ngày.

Bên cạnh đó, Nghị Định 07 cũng quy định chi tiết thời hạn cấp Giấy phép thành lập VPĐD, Chi nhánh trong trường hợp: (i) nội dung hoạt động của VPĐD, Chi nhánh không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; và (ii) việc thành lập VPĐD, Chi nhánh chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành,

 

  1. Sửa đổi một số quy định liên quan đến việc điều chỉnh Giấy phép thành lập VPĐD, Chi nhánh

– Bổ sung trường hợp điều chỉnh Giấy phép thành lập Chi nhánh: trong trường hợp thay đổi nội dung hoạt động của thương nhân nước ngoài có liên quan trực tiếp đến nội dung hoạt động của Chi nhánh tại Việt Nam thì thương nhân nước ngoài phải thực hiện điều chỉnh Giấy phép thành lập Chi nhánh.

– Bổ sung thành phần hồ sơ điều chỉnh Giấy phép thành lập VPĐD, Chi nhánh: Khi thực hiện điều chỉnh Giấy phép thành lập VPĐD, Chi nhánh, thương nhân nước ngoài phải cung cấp thêm các tài liệu chứng minh về nội dung thay đổi theo hướng dẫn cụ thể tại Điểm b, Khoản 1, Điều 16 Nghị Định 07.

– Kéo dài thời hạn thực hiện điều chỉnh Giấy phép thành lập VPĐD, Chi nhánh: Theo đó, Nghị Định 07 quy định thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập VPĐD, Chi nhánh phải được thương nhân nước ngoài thực hiện trong vòng 60 ngày làm việc kể từ ngày có sự thay đổi quy định. Thời hạn này theo quy định hiện hành là 10 ngày. Quy định này tạo điều kiện cho thương nhân nước ngoài và phù hợp với thực tiễn, đặc biệt trong trường hợp hồ sơ phải do bên nước ngoài ký và chuyển về Việt Nam.

 

  1. Bãi bỏ nghĩa vụ thông báo hoạt động của VPĐD, Chi nhánh

Theo đó, Nghị Định 07 đã bãi bỏ nghĩa vụ thông báo hoạt động của VPĐD, Chi nhánh sau khi được cấp phép thành lập. Thay vào đó, nghĩa vụ này được chuyển sang cho Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi Nghị Định 07 quy định nghĩa vụ công bố thông tin về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của Cơ quan cấp Giấy phép Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn và thu hồi Giấy phép thành lập VPĐD, Chi nhánh.

 

  1. Hướng dẫn chi tiết về người đứng đầuVPĐD, Chi nhánh

Nghị Định 07 hướng dẫn chi tiết về người đứng đầu VPĐD, Chi nhánh như sau:

– Người đứng đầu VPĐD, Chi nhánh phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đứng đầu VPĐD, Chi nhánh theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Việc ủy quyền này phải được sự đồng ý của thương nhân nước ngoài. Người đứng đầu VPĐD, Chi nhánh vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

– Trường hợp người đứng đầu VPĐD, Chi nhánh không hiện diện tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đứng đầu VPĐD, Chi nhánh hoặc bị chết, mất tích, tạm giam, kết án tù, bị hạn chế mất năng lực hành vi dân sự thì thương nhân nước ngoài phải bổ nhiệm người khác làm người đứng đầu VPĐD, Chi nhánh.

Bên cạnh đó, trong trường hợp người đứng đầu VPĐD được thương nhân nước ngoài ủy quyền giao kết hợp đồng, sửa đổi, bổ sung hợp đồng đã giao kết thì thương nhân nước ngoài phải thực hiện việc ủy quyền bằng văn bản cho từng lần giao kết hợp đồng, sửa đổi, bổ sung hợp đồng đã giao kết.

  1. Hướng dẫn chi tiết về việc chấm dứt hoạt động của VPĐD, Chi nhánh

Nghị Định 07 hướng dẫn trình tự, thủ tục giải quyết việc chấm dứt hoạt động của VPĐD, Chi nhánh như sau:

– Thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động VPĐD, Chi đến Cơ quan cấp giấy phép.

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ. Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ được thực hiện tối đa một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan cấp Giấy phép có trách nhiệm công bố trên trang thông tin điện tử của mình về việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh.

Nghị Định 07 đã bãi bỏ nghĩa vụ thông báo về việc chấm dứt hoạt động trước ngày dự kiến chấm dứt hoạt động của VPĐD, Chi nhánh, đồng thời quy định chi tiết thành phần hồ sơ chấm dứt hoạt động VPĐD, Chi nhánh.

Trên đây là những nội dung mới đáng chú ý của Nghị Định 07.

Xem thêm:

Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam

Thủ tục mở công ty (thành lập công ty)

Thủ tục gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Giấy phép lao động Việt Nam