Quy định mới về văn phòng đại diện, chi nhánh công ty của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Quy định mới về văn phòng đại diện, chi nhánh công ty của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam: quy định hồ sơ, thủ tục thành lập, gia hạn, chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện.  Quy Định Mới Về Văn Phòng Đại Diện, Chi Nhánh Của Thương Nhân ...


Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Khóa XIII, kỳ họp thứ 8 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015 sẽ thay thế cho Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung ...